Политика за поверителност на „Брейнфоза“ ООД

Полагаме необходимата грижа към Вашите лични данни. С тази политика искаме да Ви информираме за личните данни, които събираме, за какво ги използваме и как ги пазим.

Кои сме ние?

Ние сме „Брейнфоза“ ООД, дружество, регистрирано в България под номер 203875361 , със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Руен No 21, ет. 2, ап. 2 , България /по-долу в тази Политика, наричана накратко “Брейнфоза”/.

Ние сме администратор на Вашите лични данни и като такъв отговаряме за обработката и съхранението на данните Ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин.

Какви данни събираме?

При абонирането за нашият бюлетин на www.brainfoza.com

Абонирането за бюлетина на Брейнфоза става с чрез подаване на име и имейл.

Автоматизирана обработка на данни при посещение на brainfoza.com

Допълнително, обработваме информация за общо ползване, която ни помага да разберем как използвате нашите услуги, включително търсения и задаване на предпочитания при търсене, водене на отчетност на търсенията, които сте правили в нашия уебсайт и за сърфирането Ви в нея (включително IP адрес, време на посещение, посетени страници, интерактивност на отделните страници, ограничена информация за местоположението, устройството и софтуера на потребителя, първоначално или повторно посещение на страницата, информация за източника на трафик).

бикновено тази информация събираме автоматично посредством използването на „бисквитки“. За повече информация, моля, вижте нашата Политика за бисквитки

За какви цели използваме Вашите данни?

Тези данни използваме, за да ви изпращаме съдържание за личностно развитие адаптирано и преведено на български език, предложения, оферти и информация за продукти свързани с темата, в това число книги, курсове и др. или при създаването на вашия акаунт, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес. Имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Използваме информацията за общо ползване, за да подобрим Вашия престой на интернет страницата ни и повишим качеството на услугите, които Ви предоставяме, както и да се защитим от злоупотреби.

На какво основание Дружеството обработва Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите данни на основания, позволени от европейското и българското законодателство, и по-конкретно:

Извършваме анализи на статистическите и техническите данни относно общото ползване на страницата ни, на посещенията и поведението на потребителите ни за функционалността на уебсайта, както и на нашите продукти и услуги въз основа на тези анализи, както и да се защитим от злоупотреби.

Съгласие:

Ако сте се абонирали за нашите бюлетини или други информационни съобщения, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до grow@brainfoza.com или кликнете върху бутона “Не искам да получавам повече имейли от Брейнфоза” във всеки имейл, който получавате от нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Физически и юридически лица, получаващи Вашата информация.

Дружеството се ангажира да запази поверителността на информацията, свързана с Вас, и да спазва всички законови изисквания относно споделянето и разкриването на тази лична информация. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и достатъчно гаранции за осигуряване на адекватно ниво на защита. Дружеството може да разкрие Вашите лични данни на следните получатели, когато това е законно и/или необходимо, например:

 • Доставчици на услуги по съхранение на бази данни; поддръжка и анализ на интернет страницата ни, както и на информационните ни системи и технологии;
 • Доставчици на пощенски и куриерски услуги;
 • Централни и местни органи и други публични органи (напр. НАП, НОИ); органи за предотвратяване и разкриване на престъпления и регулаторни органи, които имат правомощия да изискват информация от нас;
 • Нашите адвокати, професионални консултанти и одитори.

Вашите данни извън Европейската икономическа зона

Моля, имайте предвид, че Информацията за общо ползване, събрана автоматично чрез някои от използваните от уебсайта бисквитки, може да бъде прехвърлена на сървър на Google в САЩ, тъй като за анализирането на тази информация използваме Google Analytics – уеб услуга на Google LLC (“Google”).

От наше име, Google ще използва тази информация, за да оцени ползването и състави отчети относно функционалността и посещаемостта на уебсайта и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с неговата.

Можете да попречите на Google Analytics да проследява данните за употребата, като използвате добавката за браузър за отказване, която можете да намерите тук: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout . Можете също така напълно да предотвратите зареждането на тези плъгини с добавки за вашия браузър, например с блокера на скриптове “NoScript” (noscript.net/).

Период, за който се съхраняват личните данни

Ще съхраняваме и обработваме Вашите данни за период, не по-дълъг от необходимото за осъществяване на целите, за които същите са събрани, или на съвместими с тях цели. Например:

 • Обработваме данните въз основа на Вашето съгласие докато не оттеглите това съгласие;
 • Използваме Вашите данни въз основа на нашите законни интереси, най-много дотолкова, доколкото това обработване не надхвърля Вашите права и интереса същите да бъдат изтрити или анонимизирани.

Как Дружеството защитава личните данни?

Дружеството ще предприеме всички необходими действия и мерки, за да гарантира сигурността на личните данни и да избегне неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба на данните от страна на неупълномощени лица.

Вашите права за защита на личните данни

Вие, субектът на данните, имате следните права:

Право на достъп до личните Ви данни: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме (с изключение на нейното съхранение), докато не проверим това твърдение.

Право да възразите срещу: изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране; при наличие на друго законово основание; когато обработването се осъществява на основания нашия легитимен интерес или когато е за целите на директния маркетинг.

Право да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да сме законово задължени да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да ограничим обработването за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).

Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.

Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни.

Как да упражните правата си?

За да упражните някое от правата си, можете да се свържете на данните за контакт с нас по телефон, на електронната поща на Дружеството, да изпратите писмо по пощата или да попълните формуляр на място в офиса ни. Ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни не по-късно от един месец след подаването му в електронна форма, освен ако не посочите друг предпочитан от Вас начин.

Можете също така да изпратите Вашето искане до длъжностното лице по защита на данните (ДЗЗД) на компанията. Наше ДЗЗД е Станислав Георгиев. Данни за контакт: grow@brainfoza.com

Вашето писмено искане следва да включва:

 • Вашето име;
 • Имейл адреса, с който сте регистрирани в личния си профил;
 • Предпочитана форма за комуникация (напр. обикновена или електронна поща);
 • Подпис (в случай на подаване на хартия);
 • Дата на искането;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Пълномощно – ако искането е подадено от името на някой друг.

Дружеството може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви, (напр. като натиснете линк за потвърждение или като предоставите код за потвърждение), за да упражните правата си.

Промяна на тази политика за поверителност.

Ще Ви уведомим за всякакви промени на тази Политика за поверителност чрез публикуване на актуалната й версия на уебсайта ни. Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите лични данни, до екипа ни на имейл: grow@brainfoza.com

Последна дата на актуализация: 03.09.2019 г.